Cafe_Kraes.jpgherluf.PNGkvickly.PNGhavne_bageren.PNGalu_comp.PNGanemone_blomster.PNG3f.PNGdjurslands_bank.PNGgrenaa_bilcenter.PNGlouis_nielsen.jpgAVX-logo.pnggrefta.PNGelcon_2014.jpg

 

Ekstraordinær generalforsamling 12/10-15 kl. 2000 I GIC

Deltagere: Lotte Bjerre, Tine Klausen, Louise Ringsted, Erik Bøjstup, Louise Glerup, Mathilde Kroer, Helle Bautz, Henning Meisler, Karin Bønnerup. Preben Vand, Poul Emil Jespersen. Alf Sørensen. Allan Jespersen. Hans Ole Malfeld, 

1. Valg dirigentPreben Vand.      

   På indkaldelsen står der den 22, men avisen kom først ud dagen efter, så der er ikkeenighed om, at der er indkaldt rettidigt. Dog enighed om at gennemføre mødet. 

2. Fusion med Åstrup/Hammelev Håndbold

         Orientering fra Henning Meisler/Erik Bøjstrup. 

         Henning fremlagde forløbet fra før han blev formand og frem til nu. 

         Allan kommenterede efterfølgende at oplægget ramte lige på sømmet.  

         Hans Ole fandt også fremlæggelsen fin, men fandt at timingen kunne være bedre. Sigtet med handlingen er rigtig. Han spurgte også hvilke forudsætninger, der skal opfyldes?. Tydelighed herom ønskelig.

         Erik oplyste at Hovedbestyrelsen i Åstrup har vurderet, at de ikke skal have ny generalforsamling for at kunne fusionere.

         Poul Emil håber det lykkes at få god håndbold på programmet i byen. Det er den rigtigebeslutning. Det er småting, der skal gives køb på. 

         Alf: Så mange kampe som muligt samlet. Det giver stemning, klubånd. Derfor skal førsteholdene, så vidt muligt, spille hvor børnene gør i Åstrup Hallen 

Louise: Det er vigtigt at få engageret forældrene. Det skal være fedt at være med i klubben på de præmisser fusionen afstikker.  Forældrene skal fx sidde sammen og lære at heppe på HOLDET. Præmisserne skal der arbejdes kraftigt med, så der bliver fællesskabsfølelse. ALLE skal synes det er fedt. 

        Erik: Der er enighed om, at VI SKAL FINDE UD AF TINGENE SAMMEN, og at det er slut med at sige "sådan plejer vi at gøre" 

 

Allan ser det som en stor fordel, at der spares kræfter og trækkes i samme retning. Vi skal vise respekt for vores nye samarbejdspartnere og de skal vise at vi er velkomne Anerkende at ting  kan gøres anderledes. 

Det er vigtigt at fastholde de gamle GIF`er i kredsen omkring fusionen. Deres funktion som hjælpere kan ikke undværes, hvis vi skal have succes med processen. 

Det tager tid at ændre kultur, og vil vi kæmpe for at vores kultur kan ses, men det må ske gradvis. 

Lotte: de der sidder i udvalg, skal gøre en indsats for at ændre på kulturen. 

Tina: Ligeværdighed er vigtig. Det hvide skal ses i det røde. 

Karin: Der er allerede sket meget omkring ligeværd. Der er hos alle ønske om, at det skal komme til at fungere på sigt. Virkeligheden er, som Henning redegjorde for, at der ved arbejdetsstart manglede hvide udvalgsmedlemmer. Dem, der var indgår i stort omfang i udvalgene ogsætter deres tydelige præg på dem. Senest har vi i ungdomsudvalget haft forventningsafklaringAlle finder det vigtigt at have fælles værdigrundlag, men "forretningen" skal også drives, så dagsordenerne må være ret blandede. Jeg hører mange positive ytringer fra tidligere Åstrupmedlemmer, der harmonerer meget med det, vi kommer med. 

Allan: Informationsgraden skal stige. Der er folk klar til at formidle. I et sandhedsfelt trives løgnen dårligt. 

Henning: Vi er gået ind i dette for at ville noget bedre..Der har været mange brande at slukke.

Det blev efter debatten enstemmigt besluttet at arbejde videre med fusionen

      3. Forslag til vedtægtsændringer for Grenaa Idrætsforening Håndbold            (ændringsforslag markeret med kursiv)

§ 1 Afdelingens Navn og Hjemsted:

Afdelingens navn er Grenaa Idrætsforenings Håndboldafdeling. Dens hjemsted er Norddjurs Kommune. Afdelingen er en selvstændig afdeling under Grenaa Idrætsforening, og er til enhver tid underlagt hovedforeningens love og vedtægter.

§2 Afdelingens formål:

GIF Håndboldafdelingens formål er at varetage Conny Binder fondens fremme af interessen for håndboldspillet.

GIF Håndbolds aktive medlemmer stiller op under navnet Åstrup/Hammelev-Grenaa og indgår i denne organisation. 

§3 Medlemmer:

Som aktivt medlem optages enhver under navnet Åstrup/Hammelev-Grenaa, og er samtidigt vederlagsfrit, passivt medlem af GIF Håndbold. 

 

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvor beslutningen herom kræver simpelt flertal. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen

  

§4 Kontingent

Afdelingens aktive medlemmer opkræves kontingent under navnet Åstrup/Hammelev-Grenaa, og opkræves af Åstrup IF, og fastsættes af Åstrup/Hammelev-Grenaa håndboldudvalg. 

 

§ 5 Generalforsamling/Dagsorden

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver det, er den højeste myndighed og har det overordnede ansvar for foreningen.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år. 

Mail sendes til de personer, der aktivt har ønsket at stå på medlemslisten/blive inviteret. 

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag i Grenaa Idrætscenter. Dagsorden vil desuden være vedhæftet indkaldelsen. 

Stemmeret har alle medlemmer over 15 år, der har været medlem af afdelingen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse.

Der er stemmeret til én forældre pr. familie med børn under 15år i foreningen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og udpegning af referent 

2. Formandens årsberetning for foreningen

3. Godkendelse af regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af formand, valgperioden er 2 år, ulige år

6. Valg af kasserer. Den valgte kasserer er medlem af bestyrelsen for 2 år, ulige år.

7. Valg af bestyrelsesmedlem, valgperioden er 2 år, lige år.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt. (Under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger.)

Stk. 1 Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal fremsendes til bestyrelsesformanden senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 2. Når en afgørelse på en generalforsamling eller i bestyrelsen træffes ved mundtlig afstemning, er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed. Ved stemmelighed i tilfælde af skriftlige afstemninger foretages ny afstemning. Såfremt der fortsat er stemmelighed bortfalder forslaget. 

Stk. 3. Kun medlemmer, har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. tilknyttede trænere og holdledere og æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen. 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, hvis mindst 20% af stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. Anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling kan kun ske ved fremsendelse af motiveret dagsorden, vedlagt anmodningen I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Procedurerne med indkaldelse og stemmeret er som ved ordinær generalforsamling. 

§7 Generalforsamlingens ledelse mv:

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af et medlem sættes under afstemning.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal alle afstemninger om eksklusion foregå skriftligt. Beslutningerne indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives inden 8 dage efter afholdelse af generalforsamlingen af dirigenten.

§ 8. Bestyrelse

Stk.1. GIF Håndbold ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer. Bestyrelsen kan ikke supplere sig selv uden valg.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formand er på valg i ulige årstal og kasserer i lige årstal. Bestyrelses første møde afholdes senest 14 dage efter afholdt generalforsamling.

Her har jeg ændret noget. Ved generalforsamlingen står der valg til diverse poster, så kan man ikke også skrive at bestyrelsen selv konstituerer sig. Hvis den selv skal det skal valgene ændres.

Hvorfor vælges der ikke en suppleant så der altid er et ulige antal, også hvis formanden får forfald? Jeg har lagt §9 ind under §8, da den også omhandler bestyrelsesarbejdet. 

I tilfælde af formandens forfald indtræder andet medlem fra bestyrelsen som formand indtil næste generalforsamling.

Stk.2. Bestyrelsen har det overordnede driftsmæssige ansvar for foreningen og dens økonomi.

Stk.3. Bestyrelsen skal i videst muligt omfang sikre foreningen og dens medlemmer mod erstatningsansvar eller andre økonomiske forpligtelser med relation til foreningen.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mere end halvdelen af medlemmerne er til stede ved de indkaldte møder.

Stk. 5. Afgørelser ved bestyrelsesmøder træffes ved almindelig stemmeflertal. Der skal foretages skriftligafstemning, såfremt der fremsættes begæring herom.

§ 9 regnskab:

Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden d. 1 marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31 december til revisorerne.

Driftsregnskabet og status forelægges, forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§10 Revision:

På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen 1 kritisk revisor og en revisorsuppleant.

Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskabet og status forsynes med påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

Revisor eller revisorsuppleant kan ikke vælges blandt bestyrelsens medlemmer. 

§ 11. Ændring af vedtægter

Stk. 1 Kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal ikke på generalforsamlingen, eller generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de afgivne stemmer på ny generalforsamling er for forslaget, er dette vedtaget uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede, ellers bortfalder forslaget.

Stk. 2. Forslag til ændringer af vedtægter skal fremsendes til formanden for bestyrelsen senest 2 uger før

§ 12. Afdelingens ophævelse

Stk. 1. Opløsning af foreningen skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger. På den første generalforsamling behandles forslaget efter samme regler som vedtægtsændringer. Se §11. Derefter skal opløsningen bekræftes med simpelt flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som skal  afholdes senest 4 uger efter første 

generalforsamling, Såfremt der ikke opnås flertal for forslaget, afgår den siddende bestyrelse, og ny bestyrelse vælges.

I tilfælde af afdelingens opløsning tilfalder en eventuel formue GIF Hovedafdelingen.

§ 13. Dispositionsret over foreningens midler (i forhold til bank mv)

Stk. 1. Formand og kasserer kan hver for sig disponere over foreningens bankkonti. Foreningen tegnes af disse overfor bank og øvrige finansielle virksomheder. 

Stk. 2. Bestyrelsen skal føre tilsyn med foreningens økonomi herunder forsikringsforhold.

Stk. 3. Foreningens regnskab består af driftsregnskab og status.

Stk. 4. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 5. Det reviderede regnskab godkendes endeligt af bestyrelsen, hvorefter det fremlægges på den ordinære generalforsamling. 

Stk. 6. Foreningens formue skal placeres på konti i danske pengeinstitutter, i danske stats- eller realkreditobligationer eller i investeringsforeninger, der placerer sine midler tilsvarende. 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d.__________

___________________________ ______________________

Underskrift dirigent Underskrift næstformand

___________________________ _______________________

Underskrift referent/sekretær Underskrift Kasserer

___________________________ _______________________

Underskrift formand Underskrift bestyrelsesmedlem

Vedtægterne blev debatteret en efter en. Der blev givet kommentarer til rettelser. Disse indskrives med henblik på endelig godkendelse til næste ekstraordinære generalforsamling. 

      4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

      

5. Valg af bestyrelse

Der blev orienteret om, at den siddende bestyrelse er villig til at lade sig vælge. Endelig bestyrelse vælges til næste ekstraordinære generalforsamling. 

 6. Eventuelt

Næste ekstraordinære generalforsamling afholdes torsdag den 12.11. kl. 19.30 

 

1. Siden sidst
Damesenior mangler akut en udskiftningsleder til næste sæson. Personen skal
kunne løfte udskiftningsopgaven og dermed taktikken, når Bryan ikke kan tage med til
kampe. Kan du/ kender du en der kan løfte denne opgave?
I Facebookgruppen "Knæk Kurven" er der også mange gode ideer til trænerne.
Kontingent vil til næste sæson skulle betales via Mobilpay.
Der er fundet flere hjælpere omkring arbejdet med 3.div.herrer.

2. Kommende arbejdsopgaver:
Helle indkøber i forbindelse med håndboldskolen flere damebolde, så der er til både
seniordamer og U-14 drenge.
Når Mathilde har styr på størrelser, indkøbes der nyt tøj til U-10
Sweetshirts fra K-rummet foræres til ungdomstrænerne
Der er også her både medaljer og små præmier, der kan bruges til fx juleafslutning til
de yngste spillere.
Når de sidste navne er på plads og alle oplysninger om disse fremsendt til Helle,
færdiggør hun Trænerhåndbøgerne.

3. Klubliv
Henning tilmelder klubben til ordningen. Efterfølgende skal vores medlemmer
tilmelde sig, så deres køb i tilmeldte forretninger, giver klubben et kontant
pengetilskud.

4. Knæk Kurven
Vi vil snarest sættes lidt ekstra fokus på vores hjælpere.
Nyhedsbreve udsendes oftere til alle med konkrete ønsker og gode oplevelser.

5. Justering af diverse skrivelser.
Helle arbejder på højtryk, for at få trænerhåndbogen opdateret med relevante
oplysninger.
Henning forsøger med grafisk figur at tydeliggøre foreningens indtægter. Håbet er at
tydeliggøre værdien af den indsats, der ydes af alle ved frivilligt arbejde.
Vores velkomstfolder opdateres, så den er klar til uddeling ved sæsonstart

6. Hjemmesiden
De datoer, vi kender pt. sendes til Christian og Allan, så de kan blive offentliggjort.
Træningstider offentliggøres, så snart de foreligger.

7. Eventuelt
Det vil være meget værdifuldt at få nedsat en forældregruppe, der har lyst til at sætte
forskellige aktiviteter i gang med ungdomsspillerne. Vi har masser af brugbare ideer,
hvis der er interesse for dette til fremme af sammenhold og klubliv.

1. Siden sidst
- Der er afholdt KNÆK KURVEN aften. Der er behov for, at flere fra foreningen involverer sig i dette.
- Turen til Århus Håndbolds kamp var meget vellykket - en god fællesoplevelse
- Trænermappen er under revidering. Udleverede mapper, der ikke bruges længere, bedes afleveret til Helle B.
- Louise knokler alt for meget for at få kontingent kradset ind. Kan vi oprette Mobilpay?
- Der er indkaldt til GENERALFORSAMLING D. 25.3 KL. 19 I GIC
- ønsker til haltider næste år er indsendt til kommunen
- Der kan stadig bruges flere hjælpere til at servere til Djurslands Banks generalforsamling.

2. Nyt fra SU
- Der arbejdes fortsat med af finde en træner til damerne/U18 pigerne. Forventes afklaret snart
- Der mangler holdledere til flere hold både på herre- og damesiden.
- Fantastisk som S3H er kommet godt fra land. Flot arbejde
- Trænere til herrerne er på plads.

3. Nyt fra UU
- Derbydagen er stort set på plads. Trænerne skal udarbejde et lille skriv til speakeren, der kan læses op, før de enkelte hold spiller.
- Der er meldt to hold (U10 og U12) til medaljestævne d. 28-29. marts
- Der har været flot tilgang til de yngste hold. Måske skal der meldes flere til i næste sæson. Henning vil kikke ind til ungdomsspillernes træning, for at få konkret overblik over, hvor mange hold vi har næste sæson.
- Uddelte vandrepokaler skal hjemkaldes, så de er klar til uddeling til ungdomsafslutningen.
- Dato mm til ungdomsafslutning skal aftales snarest
- Binderlegatet kan søges af enlige forsørgere i forbindelse med håndboldskoler. Den del af betalingen, der er foreningsrelateret kan betales herfra.

4. Økonomi
Færre udgifter på tøj og større indtægt fra Kræmmermarkedet resulterer i, at kistebunden ikke kan ses.
Der skal købes spillertøj til S3H til den nye sæson. Sponsor skal findes.

5. Generalforsamling
Formanden glæder sig til at fremlægge en positiv beretning.

6. Nyt fra formanden
Arbejdet med GIFlife kører planmæssigt frem. Medlemmerne, der var med til håndbold i Århus, har
fået den første orientering. Når en egen hjemmeside er på blads orienteres der bredt.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 12 APRIL, hvor der i GIC afvikles en spændende event for
store og små. Der sker noget hele dagen og hen på eftermiddagen spilles en HELT SPECIEL
håndboldkamp.

7. Trænermappen
Denne revideres i foråret og udleveres til trænermøde i august. Dato for dette møde udmeldes
snarest.
I oktober afvikler Helle SamarbejdsdviklingsSamtaler (SUSamtaler) med alle trænere, følger op
på augustmødet og ser fremad.

8 Afslutningsfest.
Invitation er lige udsendt til trænerne og lagt på hjemmesiden. Datoen, d. 28.3 kl. 19.30, har været
kendt længe, så vi håber på massiv tilslutning.

9. Eventuelt
Vi søger en DOKUMENTARIST - en der har lyst til at sætte system i GIF-håndbolds historie. Der skal
graves i gamle mapper og lokalhistorisk arkiv mm. Er lokalhistorie din interesse, hører vi gerne fra
dig.

1. TO-DO-LISTEN
UU planlægger derbydag til d. 15.3 incl. ekstra arrangement for børn og forældre
Der afholdes KNÆK KURVEN aften onsdag d. 28.1 fra kl. 19. Alle er velkomne
Der bliver håndboldskole i uge 28 i samarbejde med Nørre Djurs.
Alle ungdomsspillere med forældre opfordres til at møde op til pokalkampen d. 29.1 mod
Odder.
Henning laver nyhedsbrev om bl.a pokalkamp, kontingent, knæk kurven,
generalforsamling

2. Økonomi:
Der udarbejdes et dokument, der tydeligt fortæller reglerne omkring kontingentbetaling.
Der vil senere blive udarbejdet en pixibog, der fortæller, hvad der bruges penge til i
foreningen. Det skulle gerne heraf fremgå, at kontingentet kun er en lille del, og det er
grunden til, at vi jævnligt beder medlemmer og forældre om ekstra hjælp til diverse.

3. Generalforsamling afholdes d. 25.3 kl. 19 i GIC
Der er en vakant plads i bestyrelsen, der gerne skal besættes. De udarbejdede ark fra Knæk
Kurven Processen tydeliggør de forskellige arbejdsopgaver og deres omfang. Så kom bare
frisk. Arbejdet opvejes så rigeligt af glæden.

4. Næste sæson.
Brian og Lotte er i gang med at snakke med en række mennesker omkring at løfte
træneropgaven næste sæson .
Vi regner med at have et hold mere næste år, så derfor skal der søges om det samme antal
haltimer, som vi har pt.

5. Diverse
Afslutningsfesten for seniorer afvikles lørdag d. 28.3 fra kl. 19.30
Der indsendes ansøgning til Kultur og fritids pulje.
Fællestur til Århus Håndbold - KIF/Kolding onsdag d. 18.2 kl. 19.30.
Vores venskabsklub stiller gratis bus til rådighed, og det er gratis at komme ind. Forventet
afgang fra Grenå kl. 18. Invitation gives til samtlige trænere til uddeling.
Henning og Brian M arbejder på udvikling af klubbens sociale profil. Det kan vi forhåbentlig
fortælle meget mere om senest til Generalforsamlingen.
Der skal bruges mange hænder til servering til Djurslands Banks Generalforsamling d. 18.3.
Sæt allerede nu x i kalenderen. Det plejer at være en hyggelig aften.

6. Evt.
Næste møde afholdes d. 4.3

1. Siden sidst: 
- 800 børn havde en fantastisk dag med Håndboldkaravanen
- Vi er klar til afvikling af overnatningsarrangement med 14 børn
- Alle hold er nu implementerede. Alle holdansvarlige modtager mail med password, så de kan oprette holdlister. Louise Gleerup skal kontaktes, hvis der kommer nye til, der ikke er implementerede.
- Stor glæde over tilbagemeldingerne fra Sønderjyske efter pokalkampen
- Mathilde har brug for, at der er forældre, der vil hjælpe lidt til med de praktiske forhold omkring hendes hold.
 
2. Hjemmeside og Facebook.
Både Christian og Allan skal orienteres om diverse aktiviteter, så de kan offentliggøre
begivenheder i god tid, og berette om gennemførelsen efterfølgende. Hvert hold og alle
udvalg opfordres til at udvælge en person, der er ansvarlig for at bringe al orientering
videre. Det kan også være beretninger fra kampe.
Vi skal hjælpes ad med at gøre hjemmeside og facebookgruppen levende
 
3. Tøj og sponsorsituationen
Helle fik overblik over, hvilke hold og hvilke personer, der står og mangler tøj. Det bestilles
så snart hun fra trænere og enkeltpersoner får at vide, hvilke størrelser de forskellige skal
have.
Der skal findes nye sponsorer til U10 pigernes tøj. Det betyder, at deres tøj næppe når at
være klart til sæsonstart.
Sponsorudvalget inviteres snarest til et møde
 
4. Økonomi
Der afsættes et beløb til forplejning af hjælpere, der opholder sig rigtig mange timer i
hallen. Gruppen skal selv administrere beløbet hen over sæsonen.
 
5. Årshjul
Der er udarbejdet årshjul for bestyrelses/udvalgsarbejdet, der løbende justeres. Vi har
stadig et hængeparti omkring et medlemsårshjul. Det, og andre overordnede forhold, følges
der op på efter mødet med Anne Heide (JHF kreds 4) d. 22.10
 
6. Eventuelt
Der er taget kontakt til en forening i Flensborg, der hvert forår afvikler et ungdomsstævne
med henblik på, at vi måske deltager fremover
Henning har aftalt møde med Valdemar omkring vores reklamer i hallen
 

Grenaa IF Håndbold bruger cookies . Læs mere om cookies