grefta.PNGkvickly.PNGherluf.PNGdjurslands_bank.PNGalu_comp.PNG3f.PNGlouis_nielsen.jpgCafe_Kraes.jpggrenaa_bilcenter.PNGAVX-logo.pnghavne_bageren.PNGelcon_2014.jpganemone_blomster.PNG

 

Ekstraordinær generalforsamling 12/10-15 kl. 2000 I GIC

Deltagere: Lotte Bjerre, Tine Klausen, Louise Ringsted, Erik Bøjstup, Louise Glerup, Mathilde Kroer, Helle Bautz, Henning Meisler, Karin Bønnerup. Preben Vand, Poul Emil Jespersen. Alf Sørensen. Allan Jespersen. Hans Ole Malfeld, 

1. Valg dirigentPreben Vand.      

   På indkaldelsen står der den 22, men avisen kom først ud dagen efter, så der er ikkeenighed om, at der er indkaldt rettidigt. Dog enighed om at gennemføre mødet. 

2. Fusion med Åstrup/Hammelev Håndbold

         Orientering fra Henning Meisler/Erik Bøjstrup. 

         Henning fremlagde forløbet fra før han blev formand og frem til nu. 

         Allan kommenterede efterfølgende at oplægget ramte lige på sømmet.  

         Hans Ole fandt også fremlæggelsen fin, men fandt at timingen kunne være bedre. Sigtet med handlingen er rigtig. Han spurgte også hvilke forudsætninger, der skal opfyldes?. Tydelighed herom ønskelig.

         Erik oplyste at Hovedbestyrelsen i Åstrup har vurderet, at de ikke skal have ny generalforsamling for at kunne fusionere.

         Poul Emil håber det lykkes at få god håndbold på programmet i byen. Det er den rigtigebeslutning. Det er småting, der skal gives køb på. 

         Alf: Så mange kampe som muligt samlet. Det giver stemning, klubånd. Derfor skal førsteholdene, så vidt muligt, spille hvor børnene gør i Åstrup Hallen 

Louise: Det er vigtigt at få engageret forældrene. Det skal være fedt at være med i klubben på de præmisser fusionen afstikker.  Forældrene skal fx sidde sammen og lære at heppe på HOLDET. Præmisserne skal der arbejdes kraftigt med, så der bliver fællesskabsfølelse. ALLE skal synes det er fedt. 

        Erik: Der er enighed om, at VI SKAL FINDE UD AF TINGENE SAMMEN, og at det er slut med at sige "sådan plejer vi at gøre" 

 

Allan ser det som en stor fordel, at der spares kræfter og trækkes i samme retning. Vi skal vise respekt for vores nye samarbejdspartnere og de skal vise at vi er velkomne Anerkende at ting  kan gøres anderledes. 

Det er vigtigt at fastholde de gamle GIF`er i kredsen omkring fusionen. Deres funktion som hjælpere kan ikke undværes, hvis vi skal have succes med processen. 

Det tager tid at ændre kultur, og vil vi kæmpe for at vores kultur kan ses, men det må ske gradvis. 

Lotte: de der sidder i udvalg, skal gøre en indsats for at ændre på kulturen. 

Tina: Ligeværdighed er vigtig. Det hvide skal ses i det røde. 

Karin: Der er allerede sket meget omkring ligeværd. Der er hos alle ønske om, at det skal komme til at fungere på sigt. Virkeligheden er, som Henning redegjorde for, at der ved arbejdetsstart manglede hvide udvalgsmedlemmer. Dem, der var indgår i stort omfang i udvalgene ogsætter deres tydelige præg på dem. Senest har vi i ungdomsudvalget haft forventningsafklaringAlle finder det vigtigt at have fælles værdigrundlag, men "forretningen" skal også drives, så dagsordenerne må være ret blandede. Jeg hører mange positive ytringer fra tidligere Åstrupmedlemmer, der harmonerer meget med det, vi kommer med. 

Allan: Informationsgraden skal stige. Der er folk klar til at formidle. I et sandhedsfelt trives løgnen dårligt. 

Henning: Vi er gået ind i dette for at ville noget bedre..Der har været mange brande at slukke.

Det blev efter debatten enstemmigt besluttet at arbejde videre med fusionen

      3. Forslag til vedtægtsændringer for Grenaa Idrætsforening Håndbold            (ændringsforslag markeret med kursiv)

§ 1 Afdelingens Navn og Hjemsted:

Afdelingens navn er Grenaa Idrætsforenings Håndboldafdeling. Dens hjemsted er Norddjurs Kommune. Afdelingen er en selvstændig afdeling under Grenaa Idrætsforening, og er til enhver tid underlagt hovedforeningens love og vedtægter.

§2 Afdelingens formål:

GIF Håndboldafdelingens formål er at varetage Conny Binder fondens fremme af interessen for håndboldspillet.

GIF Håndbolds aktive medlemmer stiller op under navnet Åstrup/Hammelev-Grenaa og indgår i denne organisation. 

§3 Medlemmer:

Som aktivt medlem optages enhver under navnet Åstrup/Hammelev-Grenaa, og er samtidigt vederlagsfrit, passivt medlem af GIF Håndbold. 

 

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvor beslutningen herom kræver simpelt flertal. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen

  

§4 Kontingent

Afdelingens aktive medlemmer opkræves kontingent under navnet Åstrup/Hammelev-Grenaa, og opkræves af Åstrup IF, og fastsættes af Åstrup/Hammelev-Grenaa håndboldudvalg. 

 

§ 5 Generalforsamling/Dagsorden

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver det, er den højeste myndighed og har det overordnede ansvar for foreningen.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år. 

Mail sendes til de personer, der aktivt har ønsket at stå på medlemslisten/blive inviteret. 

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag i Grenaa Idrætscenter. Dagsorden vil desuden være vedhæftet indkaldelsen. 

Stemmeret har alle medlemmer over 15 år, der har været medlem af afdelingen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse.

Der er stemmeret til én forældre pr. familie med børn under 15år i foreningen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og udpegning af referent 

2. Formandens årsberetning for foreningen

3. Godkendelse af regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af formand, valgperioden er 2 år, ulige år

6. Valg af kasserer. Den valgte kasserer er medlem af bestyrelsen for 2 år, ulige år.

7. Valg af bestyrelsesmedlem, valgperioden er 2 år, lige år.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt. (Under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger.)

Stk. 1 Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal fremsendes til bestyrelsesformanden senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 2. Når en afgørelse på en generalforsamling eller i bestyrelsen træffes ved mundtlig afstemning, er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed. Ved stemmelighed i tilfælde af skriftlige afstemninger foretages ny afstemning. Såfremt der fortsat er stemmelighed bortfalder forslaget. 

Stk. 3. Kun medlemmer, har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. tilknyttede trænere og holdledere og æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen. 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, hvis mindst 20% af stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. Anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling kan kun ske ved fremsendelse af motiveret dagsorden, vedlagt anmodningen I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Procedurerne med indkaldelse og stemmeret er som ved ordinær generalforsamling. 

§7 Generalforsamlingens ledelse mv:

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af et medlem sættes under afstemning.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal alle afstemninger om eksklusion foregå skriftligt. Beslutningerne indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives inden 8 dage efter afholdelse af generalforsamlingen af dirigenten.

§ 8. Bestyrelse

Stk.1. GIF Håndbold ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer. Bestyrelsen kan ikke supplere sig selv uden valg.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formand er på valg i ulige årstal og kasserer i lige årstal. Bestyrelses første møde afholdes senest 14 dage efter afholdt generalforsamling.

Her har jeg ændret noget. Ved generalforsamlingen står der valg til diverse poster, så kan man ikke også skrive at bestyrelsen selv konstituerer sig. Hvis den selv skal det skal valgene ændres.

Hvorfor vælges der ikke en suppleant så der altid er et ulige antal, også hvis formanden får forfald? Jeg har lagt §9 ind under §8, da den også omhandler bestyrelsesarbejdet. 

I tilfælde af formandens forfald indtræder andet medlem fra bestyrelsen som formand indtil næste generalforsamling.

Stk.2. Bestyrelsen har det overordnede driftsmæssige ansvar for foreningen og dens økonomi.

Stk.3. Bestyrelsen skal i videst muligt omfang sikre foreningen og dens medlemmer mod erstatningsansvar eller andre økonomiske forpligtelser med relation til foreningen.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mere end halvdelen af medlemmerne er til stede ved de indkaldte møder.

Stk. 5. Afgørelser ved bestyrelsesmøder træffes ved almindelig stemmeflertal. Der skal foretages skriftligafstemning, såfremt der fremsættes begæring herom.

§ 9 regnskab:

Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden d. 1 marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31 december til revisorerne.

Driftsregnskabet og status forelægges, forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§10 Revision:

På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen 1 kritisk revisor og en revisorsuppleant.

Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskabet og status forsynes med påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

Revisor eller revisorsuppleant kan ikke vælges blandt bestyrelsens medlemmer. 

§ 11. Ændring af vedtægter

Stk. 1 Kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal ikke på generalforsamlingen, eller generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de afgivne stemmer på ny generalforsamling er for forslaget, er dette vedtaget uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede, ellers bortfalder forslaget.

Stk. 2. Forslag til ændringer af vedtægter skal fremsendes til formanden for bestyrelsen senest 2 uger før

§ 12. Afdelingens ophævelse

Stk. 1. Opløsning af foreningen skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger. På den første generalforsamling behandles forslaget efter samme regler som vedtægtsændringer. Se §11. Derefter skal opløsningen bekræftes med simpelt flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som skal  afholdes senest 4 uger efter første 

generalforsamling, Såfremt der ikke opnås flertal for forslaget, afgår den siddende bestyrelse, og ny bestyrelse vælges.

I tilfælde af afdelingens opløsning tilfalder en eventuel formue GIF Hovedafdelingen.

§ 13. Dispositionsret over foreningens midler (i forhold til bank mv)

Stk. 1. Formand og kasserer kan hver for sig disponere over foreningens bankkonti. Foreningen tegnes af disse overfor bank og øvrige finansielle virksomheder. 

Stk. 2. Bestyrelsen skal føre tilsyn med foreningens økonomi herunder forsikringsforhold.

Stk. 3. Foreningens regnskab består af driftsregnskab og status.

Stk. 4. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 5. Det reviderede regnskab godkendes endeligt af bestyrelsen, hvorefter det fremlægges på den ordinære generalforsamling. 

Stk. 6. Foreningens formue skal placeres på konti i danske pengeinstitutter, i danske stats- eller realkreditobligationer eller i investeringsforeninger, der placerer sine midler tilsvarende. 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d.__________

___________________________ ______________________

Underskrift dirigent Underskrift næstformand

___________________________ _______________________

Underskrift referent/sekretær Underskrift Kasserer

___________________________ _______________________

Underskrift formand Underskrift bestyrelsesmedlem

Vedtægterne blev debatteret en efter en. Der blev givet kommentarer til rettelser. Disse indskrives med henblik på endelig godkendelse til næste ekstraordinære generalforsamling. 

      4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

      

5. Valg af bestyrelse

Der blev orienteret om, at den siddende bestyrelse er villig til at lade sig vælge. Endelig bestyrelse vælges til næste ekstraordinære generalforsamling. 

 6. Eventuelt

Næste ekstraordinære generalforsamling afholdes torsdag den 12.11. kl. 19.30 

 

Grenaa IF Håndbold bruger cookies . Læs mere om cookies